MBG – Aalst – Carglass-site

Project Detail

In het centrum van Aalst , op de oude Carglass- site , voert MBG,  in opdracht van projectontwikkelaar Gands voor het ogenblik een gemengd woonproject uit.

Hert woonproject bestaat uit 29 appartementen, 34 erkende assistentiewoningen , 2 winkelcentra en een kinderdagverblijf.  Het gehele project heeft 2 verdiepingen ondergrondse parkeerplaatsen.

De kelderverdieping heeft een oppervlakte van ca 4500 m2 . Het bouwproject is gelegen vlak naast de Dender. De ondergrond ter plaatse is plaatselijk weinig weerstandbiedend, bestaat uit alluviale klei en leemlagen en is bijgevolg zettingsgevoelig.  Het maaiveld ter plaatse bevindt zich omstreeks het peil +8,60 TAW , het grondwater bevindt zich gemiddeld op peil +7,70. Voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage moest het grondwater verlaagd worden tot op het peil +3,00 TAW.

Voor de uitvoering van de bemalingswerken deed de firma MBG beroep op de diensten van de firma G. Smeyers.

Gezien de zettingsgevoelige aard van de ondergrond werd in gemeen overleg besloten eerst een pompproef op het terrein uit te voeren in de meest zettingsgevoelige zone.

De pompproef bestond uit een bemalingslijn van 40 m lengte met verticale filters van ca 10 m . Haaks op de filterlijn werden  4 peilbuizen aangebracht . De zuigerpomp werd uitgerust met een digitale debietmeter en in de peilbuizen werden druksensoren ingebouwd. Bijkomend werden een 16 vaste meetpunten aangeduid. Deze meetpunten werden dagelijks door de landmeter opgemeten.

De pompproef heeft een kleine maand in beslag genomen. Er werden op een aantal meetpunten wel zettingen opgemeten, maar gelukkig echter wel  binnen de aanvaardbare grenzen.

Op basis van de info van de pomproef heeft de firma G. Smeyers daarna met behulp van een 3D computersimulatiemodel zowel de lengte van de waterkerende soilmixwanden alsook  de diepte ervan geoptimaliseerd.

Met de 3D modellering kon worden aangetoond dat de grondwaterverlaging , bij volledige droogzetting van de bouwput, in de zettingsgevoelige zones niet dieper zou reiken dan de waterpeilverlaging gerealiseerd tijdens de pompproef.

De 3D modellering werd dan ook als een belangrijk onderdeel toegevoegd bij de aanvraag van de bemalingsvergunning bij de stad Aalst.

Dankzij het degelijke vooronderzoek ,waarvan de pompproef en de 3D modellering een belangrijk onderdeel vormde heeft aannemer MBG uiteindelijk de vereiste vergunning kunnen bekomen van de stad Aalst.

Intussen is de bemaling van de eerste fase reeds geplaatst  en in bedrijf gesteld . De bemaling werd bijkomend uitgerust met automatische sturingen zodat we kunnen voorkomen dat het grondwaterpeil te diep zou werden verlaagd. De bouwput van de eerste fase is inmiddels reeds van diepte uitgegraven en de bemaling verloopt zoals voorzien.

Het project De Markt is een belangrijke referentie voor de firma G. Smeyers , omdat we hier, buiten het uitvoeren van de bemaling zelf ook  onze expertise ten dienste hebben kunnen stellen van aannemer MBG om de noodzakelijke bemalingsvergunning te bekomen.

De ervaringen opgedaan bij de opstart van op deze werf zal de goede onderlinge samenwerking welke tussen G. Smeyers en  MBG reeds geruime tijd bestaat zeker ten goede komen en de toekomstige samenwerking alleen maar versterken.