Democo – Buizingen

Project Detail

Op de hoogspanningspost te Buizingen bouwt de firma Democo nv. twee tijdelijke hoogspanningsmasten voor Elia.  Hiervoor moeten twee bouwputten van ca 20 x 20 m ontgraven worden tot op een diepte van ca 3,5 m onder maaiveld.

De firma G. Smeyers werd door Democo gecontacteerd voor het uitvoeren van de bemalingswerken.

Uit het beschikbare grondonderzoek kon de bodemopbouw ter plaatse worden afgeleid.

De bodem is als volgt samengesteld.

0,00 – 6,50 m : zettingsgevoelige alluviale klei

6,50 – 8,00 m : grof zand

8,00 – 10,00 m grof zand met grind

10,00 m : rots

Ten einde de juiste stand van het grondwater te kennen werden eerst een aantal peilbuizen geboord ter hoogte van de toekomstige bouwputten . Het grondwater werd aangetroffen op een diepte van 1,60 m onder maaiveld.

De hoogspanningspost van Elia ligt vlak naast de spoorlijn Brussel – Halle aan de andere zijde van het terrein bevindt zich nog een oude in gebruik zijnde woning.

Uit een eerste bemalingsstudie bleek al direct dat de voorziene bronbemaling zowel ter hoogte van het spoor als ter hoogte van de woning aanleiding zou geven tot ontoelaatbare zettingen. Als gevolg hiervan werd een bijkomende eis opgelegd om de bemalingsinvloed ter hoogte van de spoorlijn en de woning te compenseren met een retourbemaling.

Door G. Smeyers werd door de eigen studiedienst een bemaling en bijhorende retourbemaling ontworpen op basis van een zelf opgebouwd 3D computersimulatie model.

In totaal werden er twaalf ontrekkingsbronnen voorzien , 6 per bouwput , welke het opgepompte water via ca 350 lm collectorleiding in gespiegellaste PE buizen naar 17 retourputten voert , 12 retourputten langsheen het spoor en 5 rondom de te beschermen woning.

De ontrekkingsbronnen worden zo opgebouwd dat het grondwater onbelucht wordt opgepompt waardoor een goede werking van de retourbemaling kan gegarandeerd worden.

De gehele bemaling en retourbemalingsinstallatie wordt tijdens de duur van de bemalingswerken opgevolgd door een ter zake gespecialiseerde bemalingstechnieker.

De werken moesten uitgevoerd worden binnen een in werking zijnde hoogspanningspost. Alle werknemers van de firma G. Smeyers beschikken over een AVIP opleiding waardoor zij werken binnen in  de hoogspanningspost kunnen uitvoeren.

Het werk op de Elia post te Buizingen is een belangrijke referentie voor de firma G. Smeyers . Ze zal er toe bijdragen dat de jarenlange vruchtbare samenwerking met de firma Democo nog zeker voor een lange periode zal worden verder gezet.