Cordeel – Kapellen – Essenbloei

Project Detail

In het centrum van Kapellen, op de markt,  wordt door Aannemer Cordeel uit Temse een project gerealiseerd bestaande uit 53 luxe appartementen. Het project met een omvang van 95m x 25m bevat voor ieder appartement een ondergrondse parkeergarage en kelderberging. Er wordt tevens ook voorzien in een gemeenschappelijke fietsenstalling.

De ondergrond ter plaatse bestaat uit een zeer doorlatend zandpakket. Het grondwater bevindt zich op geringe diepte onder het maaiveld, ca 1,40m en moet verlaagd worden tot 4,50m onder maaiveld . Ter plaatse van de liftputten moet het zelfs plaatselijk verlaagd worden tot 5,10m onder maaiveld.

In de nabije omgeving bevindt zich een gekende grondwaterverontreiniging alsook een parkgebied.

Bovendien komen er in de ondergrond ter plaatse geen natuurlijke waterremmende bodemlagen waardoor gewerkt kon worden met een gesloten bouwput met aanzet van de wanden in de waterremmende laag. Er resten dan ook enkel maar de mogelijkheid om in een open bouwput te werken.

Het droogzetten van een dergelijke bouwput geeft echter al snel aanleiding tot het oppompen van zeer grote debieten grondwater welke zelfs niet op de bestaande riolering zouden mogen geloosd worden. Ook het bekomen van de gepaste bemalingsvergunning is lang niet gegarandeerd: er dienden immers vele externe adviezen te worden opgevraagd, wat bijzonder tijdrovend is en waarvan de uitslag op voorhand moeilijk kon worden ingeschat.

Samen met het gespecialiseerde adviesbureau AGT werd door de firma G. Smeyers een bemalingsconcept uitgewerkt waarbij getracht werd de impact van de bemaling naar de omgeving maximaal te milderen.

Uiteindelijk werd een bemalingsplan ingediend bestaande 10 ontrekkingsbronnen van 18m diepte ter hoogte van de bouwput, welke het opgepompte grondwater verpompen naar 16 retourputten van 20m diepte.  De retourputten worden ingepland, deels op de rand van het marktplein, zo ver als mogelijk van de bouwput verwijderd,  en deels in het Nelson Mandela park.  Via ca 1500lm collectorleiding in PE-160 mm wordt het opgepompte bemalingswater naar de retourputten gevoerd.

De bedoeling van de retourbemaling is veelzijdig:

  • De retourputten op de site van de markt moeten voorkomen dat eventueel verontreinigd grondwater wordt aangetrokken
  • De retourputten in het park moeten er voor zorgen dat enerzijds er plaatse van het parkgebied geen noemenswaardige grondwaterverlaging optreedt en anderzijds er een maximale hoeveelheid opgepompt grondwater terug in de ondergrond wordt geretourneerd.

Voor de opvolging van zowel de bemaling als de retourbemaling werden een aantal peilbuizen geboord welke allen werden uitgerust met automatische drukopnemers, de zogenaamde “divers”.

Al deze geregistreerde waterpeilen kunnen via een “on-line” monitoring door onze diensten continue worden opgevolgd.

Sinds midden februari 2020 is de bemaling en de retourbemaling opgestart en operationeel.  DE bouwput is inmiddels reeds tot op diepte uitgegraven en de voorbereidingen voor het storten van het beton voor de liftputten en de vloerplaat zijn aan de gang.

Het project Kapellen Essenbloei is een mooie referentie voor de firma G. Smeyers. Het toont aan dat wanneer van in het begin de aannemer en bemalingsbedrijf gaan samenzitten er een goed bemalingsconcept kan worden uitgewerkt waarvoor de gepaste vergunning kan worden bekomen en dat in de praktijk ook nog goed werkt.

De huidige ervaring zal ongetwijfeld aanleiding geven tot nieuwe samenwerkingen in toekomstige projecten .